Andmekaitse põhimõtted

 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 lähtuvalt ning reguleerivad Soccernet.ee poolt isikuandmete kasutamist.

        1.  Vastutav andmetöötleja

 

OÜ Vutivõrk

Jalgpalli 21

11312, Tallinn

Eesti

(edaspidi „Soccernet.ee“ või „meie“)

 

2.   Kontaktisik

 

Jonas Grauberg

OÜ Vutivõrk

A. Le Coq Arena

Jalgpalli 21

11312, Tallinn

Eesti

Reg nr: 11562404

jonas@soccernet.ee

+372 5667 8843

 

3.  Andmekaitsetingimustes kasutatavad mõisted

 

Isikuandmed - isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress

(kujul nimi.perekonnanimi@xxx.xx), telefoninumber, IP aadress (ehk seadmele

antav interneti ID), veebilehel küpsistega kogutav info, andmed tehingute kohta,

isiku kujutis (foto), ID kaardi number jms.

 

Isikuandmete töötlemine - Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine,

avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete

tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine,

kustutamine, hävitamine.

 

Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Soccernet.ee portaali ning ka lehti foorum.soccernet.ee ning ristnurk.soccernet.ee.

 

4.  Millistel alusel minu isikuandmeid töödeldakse?

 

a.         Teie antud nõusolek

b.         OÜ Vutivõrk juriidiline kohustus

c.          OÜ Vutivõrk töötleb Teie isikuandmeid foorum.soccernet.ee kasutajakonto  ette valmistamiseks ja konto loomiseks.

d.         Juhul, kui pöördute OÜ Vutivõrk poole päringuga, teabenõude või kaebusega, töötleb OÜ Vutivõrk Teile vastamiseks Teie poolt pöördumises esitatud andmeid.

e.         Juhul, avaldate Soccernet.ee portaalis artikli või arvamusloo, kuvame autori poolt vabatahtlikult avalikustatud andmeid.

f.           Soccernet.ee õigustatud huvi (näiteks foorumi kasutajate haldamine)

 

5.  Milliseid andmeid ja millisel eesmärgil Soccernet.ee kogub?

 

a.         OÜ Vutivõrk töötleb Teie isikuandmeid, kui kasutate foorum.soccernet.ee foorumit.

                                                i.                  E-maili aadressi kasutame teavituseks – paroolivahetamise info, probleemid foorumiga jms. E-maili aadressi ei kasutada reklaami eesmärgil.

                                             ii.                  Ees ja perenime foorumi konto loomise eesmärgil.

b.         Soccernet.ee kogub oma veebikeskkondades automaatselt infot logifailidesse. See info võib sisaldada IP-aadressi, üldist asukohta, kus pöörduja seade on internetiühenduses, kellaaega, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot. Soccernet.ee kasutab seda teavet, et paremini hallata oma veebilehekülgi ning tagada oma veebilehtede turvalisus.

                                                i.                  Samuti võib olla vaja kasutada veebilehe külastaja IP-aadressi Soccernet.ee  serveris probleemide väljaselgitamiseks, lehe külastajate tegevusest ülevaate saamiseks ja statistilisteks ülevaadeteks.

                                             ii.                  Soccernet.ee portaalis on kasutusel ka nn küpsised, mis on vajalikud veebi kasutajakogemuse parandamiseks. Näiteks aitavad küpsised määrata, kas kasutajale mobiiliversiooni või mitte.

                                          iii.                  Soccernet.ee küpsiste kasutamise reeglitega, milles on täpsemalt selgitatud küpsiste kasutamist ning toodud juhised küpsiste kustutamiseks ja välja lülitamiseks, saad tutvuda - www.soccernet.ee/artikkel/kupsiste-kasutamise-poliitika

                                          iv.                  Vutivõrk OÜ kasutab teabe edastamisel ka sotsiaalmeedia kanaleid (Facebook, Instagram) kooskõlas vastavate teenusepakkujate privaatsussätetega. Need teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja säilitavad kasutajate isikuandmeid ja arvuti seadistusi, lähtudes oma privaatsussätetest.

c.          Soccernet.ee kasutab andmesubjekti põhiandmeid, näiteks artikli või muu portaalis kuvatava materjali puhul kasutame autori ees- ja perenime.

d.         Kasutame kasutaja veebikäitumisega seotud teavet, et arendada portaali ning muuta seda kasutajasõbralikumaks. Sh kasutame järgmiseid andmeid – külastatud, lehed, lehel viibitud aeg, portaalis tehtud toimingud jms.

e.         Erinevate ennustusmängude või muude sarnaste tegevuste teavitustöös kasutame andmesubjekti kontaktandmeid, näiteks e-posti aadressi, telefoninumbrit või kontaktaadressi. Andmesubjekti kontaktandmeid kasutame vaid teavituse eesmärgil ning seda ühekordselt andmesubjekti nõusolekul.

f.           Erinevaid nõusolekuid või keeldumisi vastavalt Soccernet.ee reklaamilisele tegevusele (otseturundus, push notification jms).

g.         Andmesubjekti ehk portaali kasutaja poolt esitatud või jagatud muu informatsioon, mis on oluline portaali tööks. Siinkohal rõhutame, et Soccernet.ee ei küsi ega kasuta informatsiooni, mis ei ole meie tegevuse puhul oluline – nt terviseandmed jms delikaatsed isikuandmed.

 

 

6.  Kus kohast saame isikuandmeid?

 

Saame kasutajaga seotud isikuandmeid peamiselt andmesubjektilt ehk portaali kasutajalt endalt.

 

Käesolevate andmete uuendamine toimub manuaalselt kasutaja enda poolt, kuid Soccernet.ee võib kasutajat teavitada andmete uuendamise vajalikkusest.

 

7.  Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

 

Soccernet.ee andmete volitatud töötlejateks on:

a.         Vutivõrk OÜ IT-osakond ning tegevjuht (andmekaitse spetsialisti rollis).

b.         Foorumi kasutajate andmetele pääsevad piiratult ligi ka foorumi määratud moderaatorid.

c.          Postiteenuse osutajad, kes töötlevad kasutaja andmeid selleks, et auhinnad nendeni toimetada.

d.         IT tuge pakkuvad ettevõtted Soccernet.ee infotehnoloogiliste lahenduste toimimise tagamiseks ning arendamiseks;

e.         Raamatupidamisteenust pakkuvad ettevõtted, et täita Vutivõrk OÜ raamatupidamiskohustust. See kehtib eelkõige autorite töötasu arvestamisel.

f.           Vutivõrk OÜ koostööpartneritele edastatavad andmed on piiratud ainult nende andmetega, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

g.         Hoolitseme selle eest, et kõik meie koostööpartnerid lähtuksid isikuandmete töötlemisel meie juhistest, hoiaksid andmeid saladuses ning veendume, et nende isikuandmete kaitsmiseks võetavad turvameetmed oleksid piisavad.

h.         Soccernet.ee ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole Soccernet.ee volitatud töötlejateks, välja arvatud juhul, kui Soccernet.ee on selleks seaduse järgi kohustatud.

i.            Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-i.

 

 

8.  Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

 

Ligipääs isikuandmetega seotud süsteemidele on lubatud ainult nendele Vutivõrk OÜ töötajatele, kes tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema klientide andmeid (nt andmekaitse spetsialist).  Igal sellisel töötajal on süsteemi sisenemiseks unikaalne kasutajanimi ja salasõna.

 

Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mida haldab Zone Media OÜ, kes on tunnustatud teenusepakkuja, kelle kaitsemehhanismid on kõrgel tasemel. Lisaks omab Zone Media OÜ ka Soccernet.ee varukoopiaid, mida hoitakse turvaliselt ning ligipääs neile on vaid eelnevalt volitatud isikutel.

 

Isikuandmete säilitamine toimub nii kaua kui see on vajalik, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärki.

 

Kasutajate (näiteks foorumis) isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse foorumi kasutuse ajal ja seni kuni foorum on avalik. Kliendisuhete puhul säilitame andmeid kolm aastat pärast kliendisuhte lõppu, kui seadusega ei nõuta teisiti. Mitteaktiivsete ja oma kasutaja poolset kinnitust mitte saatnud isikute andmed kustutatakse või ajakohastatakse, kui viimane on vajalik. Lisaks teavitame kasutajaid andmete uuendamise vajalikkusest. Kasutaja soovil võime andmed ka koheselt kustutada, kui see ei mõjuta eluliselt Soccernet.ee tegevust ning ei lähe vastuollu õigusaktidega.

 

Kontrollime regulaarselt andmete säilitamise vajadust ning andmete sisu, mida kogume. Siinkohal lähtume samuti seadusandlusest.

 

Soccernet.ee ei säilita oma andmebaasides isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid andmeid, andmeid mis on vananenud või andmeid, mis on ebatäpsed. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

 

9. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid?

 

Soccernet.ee kasutab parema kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid ehk cookies’id. Lisaks Soccernet.ee küpsistele võivad mõned lehe osad sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

 

Loe OÜ Vutivõrk küpsiste kasutamise poliitikast siit: www.soccernet.ee/artikkel/kupsiste-kasutamise-poliitika

 

10. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

 

Teil on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

a.         õigus saada infot, kas Soccernet.ee töötleb Teie isikuandmeid;

b.         õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Me väljastame Teile andmeid päringu esitamisel aadressile jonas@soccernet.ee;

c.          õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

d.         õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikul alusel;

e.         õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, on kohustuslik säilitada seaduse alusel;

f.           õigus piirata oma isikuandmete töötlemist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikul alusel;

g.         õigus saada oma isikuandmed, mida Te ise olete esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks. Andmed väljastatakse kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;

h.         õigus taotleda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale, kui andmeid töödeldakse Teiega sõlmitud lepingu või Teie nõusoleku alusel;

i.            õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel;

 

Soccernet.ee keeldub Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

a.         kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

b.         takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

c.          raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

 

11. Kellega kontakteeruda?

 

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

 

12. Käesoleva dokumendi (OÜ Vutivõrk andmekaitsepõhimõtted) võimalikud muudatused.

 

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie portaali muudetud info koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Kui muudatused on olulised, on võimalus, et teavitame Teid sellest näiteks e-kirja kaudu (foorumi kasutajatele ka privaatsõnumine) või lisades ametliku teavituse Soccernet.ee portaali.

 

13. Kaebused


Kaebuste korral palume võtta meiega ühendust varasemalt kirjeldatud viisil. Menetleme kõiki kaebusi konfidentsiaalselt.

Andmete omanikul on samuti õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Põhjalik turuülevaade! Kui palju laristasid inglased? Millised rahad käisid Eesti klubidest läbi?
EESTLASTEST VÕÕRSIL
LAHKUJAD LEVADIAST
Ikkagi murepilved? FCI Levadia ja kahe treeneri teed läksid lahku
VÄLJAMAALT
UUSI MÄNGIJAID
Naiste koondise aasta numbrites 2022
EESTI NAISTE KOONDIS
KÕRGLIIGAD
TALITURNIIR
VAATA JÄRELE: uute ründajatega Kuressaare ja Kalju leppisid viiki  (lisatud galerii!)
VÄLJAMAALT!
OLUKORRAD KLAARIKS
Videokohtunik | Hooajale joon alla! Rähklemine ja sülitamine ning suluseisud ja sisselendamised panid kukalt kratsima  (+ kogu aasta statistika)
EESTI NAISTE JALGPALL
Karjääri parima aasta järel kodumaale naasnud Eesti koondise esikinnas: Tabasaluga medal võiks täiesti reaalne eesmärk olla
KURE JUTUD
Kožuhhovski: kui meilt nii palju mehi parematesse klubidesse läks, räägib see tehtud heast tööst  (+ keskväljast, Dõmovist, elu vormis Lahest)
JUUBELISAADE
RISTNURK
SOCCERNET TV
VIIMASED PILDIGALERIID
Koht
Võistkond
M
V
V
K
VV
P
1.
Nõmme Kalju FC
0
0
0
0
0:0
0
2.
Paide Linnameeskond
0
0
0
0
0:0
0
3.
Tartu JK Tammeka
0
0
0
0
0:0
0
4.
Tallinna FC Flora
0
0
0
0
0:0
0
5.
JK Tallinna Kalev
0
0
0
0
0:0
0
6.
FC Kuressaare
0
0
0
0
0:0
0
7.
Pärnu JK Vaprus
0
0
0
0
0:0
0
8.
JK Narva Trans
0
0
0
0
0:0
0
9.
Harju JK Laagri
0
0
0
0
0:0
0
10.
Tallinna FCI Levadia
0
0
0
0
0:0
0
PREMIUM LIIGA TALVISED LIIKUMISED

Premium liigas aset leidnud üleminekuid ja nendega seotud kuulujutte saad vaadata SIIT.

OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

https://www.zone.ee/
SOCCERNETI FOORUM - FÄNNIDE KOHTUMISPAIK!

Räägi kaasa aktuaalsetel jalgpalliteemadel või muudel huvipakkuvatel teemadel! Külasta Soccernet.ee foorumit!

TEAD ROHKEM?

Aita Soccernet.ee kajastust paremaks muuta.

Saada uudisvihje uudised@soccernet.ee!

PREMIUM LIIGA TABEL
Tallinna FC Flora
97
Tallinna FCI Levadia
79
Paide Linnameeskond
65
Nõmme Kalju FC
65
FC Kuressaare
50
Tartu JK Tammeka
39
JK Narva Trans
38
JK Tallinna Kalev
35
Tallinna JK Legion
22
Pärnu JK Vaprus
11
VÄLISMAA ERILOOD

Soccernet.ee pakub pikemat lugemist ka välismaa jalgpalli huvilistele. Loe järele!